Četvrtak, 16. mart, 18:00

Dr Nevena Daković, predavanje: Utvarne slike sećanja;

Holokaust u jugoslovenskom i post jugoslovenskom filmu

Utvrane slike sećanja predstavlaju filmove o Holokaustu u jugoslovenskoj i post-jugoslovenskoj kinematografiji- od „Devetog kruga“ i „Himmel kommanda“ do „Lee i Darje“ i „Dare iz Jasenovca“ uz predlog žanrovske i tematske sistematizacije. Pored najbrojnijih filmova o stradanju u logorima, istorijski pregled obuhvata i manje poznate koprodukcije koje traumu i krivicu Holokausta izmeštaju u evropski kontekst („Gorke trave“) kao i brojne naslove gde je Holokaust uzgredna ali upečatljivo prikazana tema („Balkan ekspres“). Konačno ukazaćemo na tragove Holokausta kao reprezentacijskog obrasca u filmovima o Holokaustu-nalik zbivanjima novije istorije naših prostora („Teret“, „Quo vadis, Aida“)

 Dr Nevena Daković, red. prof. je profesor Studija filma i ekranskih medija na Fakultetu dramskih umetnosti (Beograd) i direktorka Instituta za pozorište, film, radio i televiziju. Autorka je i urednica više od deset knjiga i brojnih poglavlja, naučnih radova i tekstova objavljenih u međunarodnim i nacionalnim publikacijama i časopisima. Istraživanja Holokausta, posebno ekranskih reprezentacija Holokausta kao polja transmisija traume i sećanja su tema knjiga:  Graničnici sećanja: Jevrejsko nasleđe i Holokaust (urednice: N. Daković i V. Mevorah, 2018), Slike bez sećanja: trauma, film, transmisija (2020) i članaka kao što su: „Memory images: Holocaust memory in Balkan cinemas“ (2018), „The Trauma of the Others!? Yugoslav Holocaust film of the 1960s (2022), „Representing Trauma – Writing the Past Into the Present Through Films“ (2022).