Socijalna služba

SOCIJALNA SLUŽBA JEVREJSKE OPŠTINE BEOGRAD

 Socijalna služba vodi brigu o članovima JOB a obuhvata tri velike celine:

  1. Socijalna pomoć
  2. Zdravstveno osiguranje
  3. Claims Conference projekti
  1. SOCIJALNA POMOĆ

Pravo na socijalnu pomoć mogu ostvariti domaćinstva čiji su ukupni prihodi niži od važeće potrošačke korpe.

Članovi koji su u potrebi, obraćaju se socijalnom radniku koji obavlja razgovor sa njima. Nakon dostavljanja potrebne dokumentacije, ukoliko ispunjavaju opšte uslove, socijalni radnik ih informiše o odgovarajućoj vrsti pomoći koju mogu da koriste. Programi su usmereni na sve kategorije članstva; decu, srednju generaciju i penzionere.

 CLAIMES CONFERENCE PROJEKTI

Projekti Claims Conference su namenjeni članovima koji su preživeli Holokaust i korisnici su Claims penzije. Nosioc Claimsovih projekata je Savez Jevrejskih opština Srbije a realizacija se sprovodi preko matičnih Jevrejskih opština.

I Projekat Kućna nega

Projekat „KUĆNA NEGA“ je namenjen članovima JOB kojima je usled narušenog zdravstvenog stanja neophodna pomoć u kućnim uslovima.

Aktivnosti usluge pomoć u kući namenjene su održanju i unapređenju kvaliteta života korisnika. Projekat  Kućne nege ima jasne kriterijume i pravila koje smo u obavezi da poštujemo.

Radi  ostvarivanja prava na uslugu, korisnik se može obratiti socijalnoj službi JOB.

Pravo na pomoć u kući korisnik ostvaruje nakon razgovora sa socijalnim radnikom.

Tokom prve procene, stručni tim na osnovu razgovora sa korisnikom procenjuje :

  • Stav korisnika i njegova očekivanja od usluge
  • Sposobnosti i prioritetne potrebe
  • Konkretne usluge koje će se sprovoditi kod korisnika
  • Termin dolaska geronto -domaćice radi upoznavanja sa korisnikom
  • Utvrđuje se nedeljni broj sati  koje je potreban korisniku u zavisnosti od njegovih potreba

Popunjava se upitnik na osnovu koga se određuje broj bodova. Na osnovu bodova se određuje broj sati koji će geronto-domaćica biti na usluzi korisniku.

Aktivnosti u okviru usluge pomoći u kući realizuje gerento-domaćica koja u neposrednom radu sa korisnikom sprovodi aktivnosti po vrsti i trajanju u skladu sa individualnim planom usluga.

Pružanje usluge pomoći u kući podrazumeva sledeće aktivnosti :

–  Pomoć u obezbeđivanju ishrane

–  Pomoć u održavanju lične higijene i higijene stana

–  Pomoć u zadovoljavanju socijalnih i kulturno-zabavnih potreba

–  Posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga

Obavljanje drugih poslova utvrđenih individualnim planom usluga.

Zdravstveni status je veoma bitan i treba ga pažljivo sagledati i izvršiti uvid u medicinsku dokumentaciju. Od dobijenih podataka zavisi plan usluge.

Pružanje usluge u kući se okončava na zahtev korisnika, usled odlaska istog u dom za stara lica ili usled smrti korisnika.

II Projekat zdravstvene zaštite

Projekat „Zdravstvena zaštita” realizuje se kroz refundacije ostvarenih zdravstvenih troškova.

Može se koristiti za specijalističke preglede, dijagnostiku, laboratoriju, stomatologiju, fizioterapiju, pomagala, lekove, pelene i drugo.

Korisnik dostavlja lekarsku dokumentaciju i fiskalne račune za ostvarene potrebe u socijalnoj službi. Socijalni radnik formira i obrađuje zahtev.

Komisija odobrava refundaciju po utvrđenom pravilniku i uplaćuje odobreni iznos na račun korisnika.

III Jednokratna pomoć

U zavisnosti od prihoda u domaćinstvu korisnici mogu ostvaritio pravo na jednokratnu pomoć. Jednokratna pomoć se može koristiti za hitne i neohodne potrebe u domaćinstvu, kao što su zamena kućnih uređaja, neodložnih popravki instalacija, postavljanje bezbednosnih ograda i rukohvata i sl.

Uz svaki odobreni grant Claims Conference dostavlja pravila i mogućnosti korišćenja za određenu godinu.

IV Boravak u lekovitoj banji

Jednom godišnje u oktobru ili novembru mesecu organizuje se putovanje u banju Vrujci u trajanju od 7 dana. Tokom boravka u banji, korisnici koriste ponuđene terapije i druge fizioterapeutske usluge a sve u zavisnosti od njihovih potreba.