Nadzorni odbor je organ kontrole i sastoji se od pet članova. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine. Isto lice može biti birano za člana najviše u dva uzastopna mandata.   Nadzorni odbor vrši sledeće poslove: kontroliše da li se rad organa JOB obavlja u skladu sa Statutom i drugim normativnim aktima JOB, zatim kontroliše celokupno finansijsko i materijalno poslovanje JOB i utvrđuje dali je u skladu sa propisima i Statutom JOB. Takođe vrši uvid u svu dokumentaciju  JOB i kontroliše da li se poslovne knjige vode uredno i u skladu sa propisima JOB. Nadzorni odbor podnosi izveštaj o utvrđenom stanju sa predlogom mera Izvršnom odboru, Veću i Skupštini. Organ JOB kome Nadzorni odbor ukaže na propust dužan je da razmotri izveštaj Nadzornog odbora u roku od 30 dana od dobijanja izveštaja i o svojim aktivnostima po tom pitanju obavesti neposredno viši organ i Nadzorni odbor. Nadzorni odbor kontroliše izveštaje o poslovanju koji se podnose Skupštini. Nadzorni odbor podnosi Skupštini godišnji izvestaj o svom radu.  

Viktor Jelenić

ČLAN NADZORNOG ODBORA

Isidora Beraha

ČLAN NADZORNOG ODBORA

Član nadzornog odbora JCB Asset Menagement

Vladimir Raca

ČLAN NADZORNOG ODBORA