23. 4. 2021.

Nadzorni odbor je organ kontrole i sastoji se od pet članova. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine. Isto lice može biti birano za člana najviše u dva uzastopna mandata. 

Nadzorni odbor vrši sledeće poslove: kontroliše da li se rad organa JOB obavlja u skladu sa Statutom i drugim normativnim aktima JOB, zatim kontroliše celokupno finansijsko i materijalno poslovanje JOB i utvrđuje da li je u skladu sa propisima i Statutom JOB. Takođe vrši uvid u svu dokumentaciju  JOB i kontroliše da li se poslovne knjige vode uredno i u skladu sa propisima JOB. Nadzorni odbor podnosi izveštaj o utvrđenom stanju sa predlogom mera Izvršnom odboru, Veću i Skupštini. Organ JOB kome Nadzorni odbor ukaže na propust dužan je da razmotri izveštaj Nadzornog odbora u roku od 30 dana od dobijanja izveštaja i o svojim aktivnostima po tom pitanju obavesti neposredno viši organ i Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor kontroliše izveštaje o poslovanju koji se podnose Skupštini. Izveštaj o svom radu Nadzorni odbor takođe podnosi na godišnjoj Skupštini

 

Foto Goran

Goran Altaras

Predsednik

Nadzornog odbora JOB

 

Foto Gordana

Gordana Petroniojević

Član 

Nadzornog odbora JOB

 

Foto Pola

Pola Rakić

Član 

Nadzornog odbora JOB

 

Foto Branko

Branko Salzberger

Član

Nadzornog odbora JOB

 

Foto Marijana

Marianne Vuković-Pal

Član

Nadzornog odbora JOB